Gunter Wurell – Ich grolle nicht – Robert Schumann » Dichterliebe» , op.48

Robert Schumann 1810 – 1856 Text / Heinrich Heine 1797 – 1856 Dichterliebe op.48, Nr. 7 » Ich grolle nicht » Es musizieren: Gunter Wurell […]

Gunter Wurell – Ich grolle nicht – Robert Schumann » Dichterliebe» , op.48 Leer más »