HERZLIYA CHAMBER ORCHESTRA Harvey Bordowitz, conductor Herzliya Performing Arts Center Herzliya, Israel Saturday, February 20, 2010